Regulamin Konkursu „W przyszłość z Como”

§1

Postanowienia ogólne

 1. Nazwa Konkursu

Konkurs będzie prowadzony pod nazwą „W przyszłość z Como”.

 1. Organizator Konkursu

Organizatorem konkursu „W przyszłość z Como” (zwanego dalej „Konkursem”), jest firma Budmat Bogdan Więcek, ul. Otolińska 25, 09-407 Płock, NIP: 7740015083, REGON: 610023049 (zwana dalej „Organizatorem”).

 1. Cel konkursu

Celem Konkursu jest propagowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych w zakresie lekkich pokryć dachowych ze stali w postaci blachodachówek modułowych.

 1. Zasięg Konkursu

Konkurs będzie odbywał się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 1. Czas trwania Konkursu

Konkurs trwa od 27 kwietnia do 31 maja 2021 r.

 1. Zawartość Regulaminu

Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie.

 1. Fundator Nagród

Fundatorem nagród w Konkursie jest firma Budmat Bogdan Więcek.

 1. Podatek dochodowy

W konkursie przewidziano nagrody, od których Organizator Konkursu odprowadzi należny podatek dochodowy od przyznanych nagród.

§2

Przetwarzanie Danych Osobowych

 1. Uczestnicy Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie automatycznie wyrażają zgodę na wykorzystanie, przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu przez Organizatora, a także na opublikowanie swego imienia i nazwiska na liście zwycięzców.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie lub cofnięcie zgody na ich wykorzystanie uniemożliwia udział lub dalszy udział w Konkursie. Dane osobowe są niezbędne do przeprowadzenia Konkursu i jego rozstrzygnięcia. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do informacji dotyczących danych osobowych, prawo do składania wniosku do Organizatora o ich poprawienie oraz prawo żądania ich usunięcia.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane w związku z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu przez Organizatora.
 3. W ramach Konkursu, Organizator będzie przetwarzał następujące dane otrzymane od Uczestników Konkursu: imię, nazwisko, numer telefonu, adres email. Dane te są niezbędne do weryfikacji Uczestnika i prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników, po zakończeniu Konkursu i ustaniu wszelkich zobowiązań stron wobec siebie, związanych z przeprowadzeniem Konkursu, wymaga osobnej zgody Uczestnika, potwierdzonej w Formularzu Zgłoszenia do Konkursu.
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.
 3. Kontakt z Organizatorem w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: rodo@budmat.com.
 4. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane są przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.: Dz. U. z 2015 poz.2135 ze zmianami) + RODO.
 5. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych Uczestników Konkursu innym podmiotom, oprócz przypadków koniecznych w celu wysyłki nagród (np. przekazanie danych firmie kurierskiej).
 6. Ogólne informacje dot. Polityki Prywatności Organizatora w zakresie danych zbieranych za pośrednictwem strony budmat.com i formularzy na niej wyświetlanych, są dostępne na stronie internetowej www.budmat.com/pl/polityka-prywatnosci-8

§3

Uczestnicy Konkursu

 1. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie, może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która jest wykonawcą pokryć dachowych, i zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej Uczestnikiem.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być:
  • Pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny ( tj. małżonkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo, rodzice )
  • osoby współpracujące z Organizatorem w ramach umowy o świadczenie usług, umowy zlecenie, umowy o dzieło, umowy agencyjnej lub innej umowy do której stosuje się przepisy dotyczące umowy zlecenie.
 1. Wzięcie udziału w Konkursie przez wysłanie Formularza Zgłoszeniowego jest równoznaczne:
  • z akceptacją regulaminu Konkursu,
  • z zobowiązaniem się do przestrzegania zasad określonych w regulaminie,
  • z potwierdzeniem, że uczestnik spełnia warunki niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.

§4

Komisja Konkursowa

 1. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzcy Konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową.
 2. Komisja będzie rozstrzygać wszelkie spory i zastrzeżenia dot. Konkursu.

§5

Przebieg konkursu

 1. Konkurs przebiega w pięciu etapach:
  1. wykonanie kompletnego montażu pokrycia dachu budynku o minimalnej powierzchni dachu 100m2 wraz z obróbkami dachowymi i rynnami z użyciem innowacji technologicznej i nowości w ofercie produktowej Organizatora, tj. blachodachówki modułowej o nazwie Como z wykończeniem standard lub mikrofala.
  2. wykonanie zdjęć zrealizowanego pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym. Zdjęcia powinny przedstawiać wszystkie główne połacie dachu.
  3. zgłoszenie udziału w konkursie, poprzez prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszenia do konkursu, dostępnego na stronie konkurs.budmat.com w okresie od 27 kwietnia do 31 maja 2021 r.,
  4. zakończenie konkursu w dniu 31 maja 2021 r. o godzinie 24:00,
  5. wyłonienie zwycięzcy konkursu przez Komisję Konkursową, w okresie do 5 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.
 1. Uczestnik zgłasza chęć udziału w Konkursie poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia do Konkursu dostępnego na stronie konkurs.budmat.com
 2. Formularze Zgłoszenia wypełnione po zakończeniu okresu obowiązywania Konkursu nie będą brane pod uwagę.
 3. Zdobywcy poszczególnych nagród zostaną wybrani przez Komisję Konkursową, która w oparciu o kolejność nadesłanych formularzy zgłoszenia wyłoni Uczestników, którzy przesłali zgłoszenie najszybciej.
 1. Zwycięzcą konkursu zostaje Uczestnik, który jako pierwszy nadeśle zgłoszenie. Decyduje data i godzina wpłynięcia do Organizatora prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszenia.
 1. Jeden budynek może zostać zgłoszony do konkursu tylko przez jednego wykonawcę, decyduje kolejność zgłoszeń.

§6

Nadzór nad przebiegiem konkursu i kwestie bezpieczeństwa

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem Konkursu, w szczególności Uczestników, którzy:
  • a) Swoim zachowaniem wpływają negatywnie na wizerunek firmy Budmat,
  • b) Wykazują się innym zachowaniem powszechnie uważanym za obraźliwe i nieprawidłowe.
 2. Każdy przypadek wykrycia nieuczciwego udziału w Konkursie przez Uczestnika skutkować będzie wykluczeniem takiego Uczestnika z udziału w Konkursie.

§7

Nagrody

 1. Organizator przewiduje pierwszą nagrodę specjalną i tytuł Zwycięzcy dla pierwszego Uczestnika konkursu, drugą i trzecią nagrodę specjalną, odpowiednio dla drugiego i trzeciego Uczestnika Konkursu, oraz nagrody za udział dla wszystkich pozostałych uczestników Konkursu:
  • a) Pierwsza nagroda specjalna, dla pierwszego uczestnika Konkursu, to nagroda rzeczowa w postaci nożyc skokowych do blachy z zestawem akumulatorów firmy Makita,
  • b) Druga nagroda specjalna, dla drugiego uczestnika Konkursu, to nagroda rzeczowa w postaci wiertarko-wkrętarki Makita.
  • c) Trzecia nagroda specjalna, dla trzeciego uczestnika Konkursu, to nagroda rzeczowa w postaci radia budowlanego Makita.
  • d) Nagroda za uczestnictwo to nagroda rzeczowa, dla wszystkich uczestników konkursu, w postaci pary pasów dekarskich.
 2. W przypadku rezygnacji przez Uczestników z Nagrody lub utraty przez Uczestnika prawa do Nagrody z jakiejkolwiek przyczyny, Nagroda przechodzi na rzecz Organizatora. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do Nagrody osobom trzecim.

§8

Ogłoszenie Wyników konkursu

 1. Organizator powiadomi Uczestników Konkursu o przyznaniu nagród telefonicznie lub poprzez e-mail oraz ogłosi je na swojej stronie internetowej budmat.com. Organizator poinformuje także uczestników o warunkach odbioru nagrody.

§9

Odbiór nagród i podatek

 1. Nagrody rzeczowe zostaną przesłane do Uczestników pocztą lub dostarczone osobiście przez pracowników Organizatora na podane przez Uczestników adresy. Organizator zobowiązuje się do opłacenia w imieniu Uczestników podatku w wysokości 10% wartości wygranej nagrody. Uczestnik zobowiązuje się do przekazania Organizatorowi wszystkich danych niezbędnych do odprowadzenia podatku od nagrody. W przypadku niemożności skontaktowania się z Uczestnikiem Konkursu w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu oraz nieuzyskaniem danych niezbędnych do wysłania nagrody oraz opłacenia podatku na rzecz Urzędu Skarbowego, nagroda przejdzie na własność Organizatora lub zostanie przekazana Uczestnikowi, który nadesłał zgłoszenie na konkurs jako kolejny.
 1. Uczestnik nie może domagać się zamiany wygranej nagrody rzeczowej na inną, ani wypłaty jej równowartości w pieniądzu.
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne przyznanej nagrody.

§10

Postępowanie Reklamacyjne

 1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej na adres: Budmat Bogdan Więcek, Płock 09-407 ul. Otolińska 25, z dopiskiem „Dział Marketingu – Konkurs” lub pocztą elektroniczną na adres: kontakt_marketing@budmat.com.
 2. Reklamacje mogą być składane w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu. Decyduje data stempla pocztowego – data nadania lub data przesłania maila.
 1. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację (Uczestnika), jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 2. Każda reklamacja zostanie rozpoznana w formie decyzji, która zostanie wysłana do składającego reklamację listem poleconym za potwierdzeniem odbioru (na adres podany w reklamacji), w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. W przypadku odmowy przyjęcia bądź nieodebrania przesyłki przez osobę składającą reklamację, pomimo jej dwukrotnego awizowania, decyzję uznaje się za dostarczoną.
 3. Reklamacje rozpatruje Komisja Konkursowa.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 7 dni od dnia ich wpływu.

§11

Postanowienia Końcowe

 1. Niniejszy regulamin dostępny jest dla uczestników konkursu do wglądu na stronie internetowej konkurs.budmat.com oraz w siedzibie Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad konkursu, a co za tym idzie także treści regulaminu oraz do anulowania konkursu w każdej chwili bez podawania przyczyny.
 2. Zgłoszenia do Konkursu nie spełniające wymogów określonych w tym Regulaminie, w szczególności niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone, lub w inny sposób uniemożliwiające lub utrudniające jego czytelność lub możliwość weryfikacji umieszczonych w nim danych są nieważne i zostaną wykluczone z Konkursu.
 1. Każdy z Uczestników przez przystąpieniem do Konkursu akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
 2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy polskiego prawa.